เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกรียงศักดิ์

01 มิ.ย. 2564

12:15 น.

การยกเลิกสิทธิ อปท.

พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่เลิกจ้างแล้ว จะขอกลับไปใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (บุตรเป็นข้าราชการ) จะให้ดำเนินการยังไงบ้าง