เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสุดารัตน์

03 พ.ค. 2566

15:48 น.

สิทธิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของมารดามาส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล แต่ใบเสร็จไม่ผ่านการอนุมัติ "สิทธิ ณ วันที่รักษาไม่ใช่สิทธิ อปท." แต่เช็คสิทธิของมารดาแล้วก้อมีสิทธิการรักษา อปท.ตั้งแต่ปี 2556 (มารดามีบุตรที่เป็นข้าราชการ กพ.ด้วย)

Admin

08 พ.ค. 2566

19:11

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ สุดารัตน์

การใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น มีเงื่อนไขดังนี้

1. กรณีมีสิทธิเบิกการรักษา 2 สิทธิ เช่น มีสิทธิหลัก อปท. สิทธิหลักคือเป็นสิทธิของตนเองและมีสิทธิรอง
จากบุตร คือสิทธิ ข้าราชการ เป็นต้น หากเป็นสิทธิดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องใช้สิทธิหลักนั้นใน
การรักษาพยาบาลก่อน ส่วนเกินใช้สิทธิรองได้ตามเงื่อนไข

2. ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกสิทธิรองทั้ง 2 สิทธิ เช่น สิทธิ อปท. (จากบุคคลในครอบครัว) ร่วมกับสิทธิ
ข้าราชการ (จากบุคคลในครอบครัว) เป็นต้น ซึ่งตามเงื่อนไข ให้ใช้สิทธิข้าราชการก่อน

ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถแจ้งรายละเอียด เพื่อให้ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ โดยส่งรายละเอียดผ่านช่องทาง Faceebook สปสช. , ช่องทางไลน์ @nhso หรือ สามารถติดต่อที่สายด่วนสปสช. 1330 กด 4 สิทธสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น