เว็บบอร์ด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

รัชฎาพร

14 ก.พ. 2566

13:17 น.

Infertile

ผู้รับบริการในชุดสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้สิทธิการรักษาที่เกี่ยวข้องในเรื่อง Infertile ได้หรือไม่คะ และขอข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพื่อใช้ในการตอบคำถามผู้รับบริการ


และขอข้อมูลการรักษาพยาบาลอะไรที่ไม่สามรถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วยหน้าได้ค่า

Admin

24 ก.พ. 2566

16:14

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้

กรณีการรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม อยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตการบริการสาธารณสุข ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพิ่มการให้บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากสามารถเบิกจ่ายได้ แนวทางการจ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ติดต่อ 02-5540505 (วันเวลาทำการ)
ทั้งนี้ บริการสาธารณสุข ที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่สามารถรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ดังนี้
1. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
2. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
4. การปลูกถ่ายอวัยวะอื่นที่ไม่ปรากฏตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตการบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565 https://citly.me/5qdhK