เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มพร

14 ธ.ค. 2565

13:40 น.

สอบถามเรื่องนำใบเสร็จรับเงินรพ.เอกชนมาเบิก

มีพนักงานท้องถิ่น นำใบเสร็จรับเงิน รักษาป่วยเป็นโรค โคโรนาไวรัส โควิด -19 ของโรงพยาบาลแพร่-ราม มาเบิก สามารถเบิกได้ไหมค่ะ

Admin

14 ธ.ค. 2565

14:29

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้


กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเอกชน จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ซึ่งทางสถานพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของสปสช. ทั้งนี้ ในกรณีที่แพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับบริการไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน หากแพทย์ผู้ทำการรักษาออกใบรับรองแพทย์ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับตัวผู้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นผู้ป่วยในเนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ค่ารักษาพยาบาลนั้น เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดเท่าที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท โดยคิดค่าห้องและค่าอาหาร/ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เบิกได้ตามอัตรากรมบัญชีกลางกำหนด โดยนำใบเสร็จเบิกหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 4 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพิ่มพร

14 ธ.ค. 2565

15:27

ตอบกลับ
ขอบคุณค่ะ