เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศิริวัฒน์

23 พ.ย. 2565

10:50 น.

ระบบตรวจสอบใบเสร็จใช้ไม้ได้

ขอให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบตรวจสอบใบเสร็จให้ใช้การได้โดยเร็ว เนื่องจากเข้าตรวจสอบสถานะใบเสร็จไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว