เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดวงดาว

28 เม.ย. 2565

10:57 น.

การเบิกเงินกรณีบริการรพ.สต. (สถานีอนามัย) การล้างแผลผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (55020/55810) ไม่มีค่ายา

การเบิกเงินกรณีบริการรพ.สต. (สถานีอนามัย) การล้างแผลผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
1.บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ 55020 จำนวนเงิน 30 บาท
2.ค่าบริการล้างแผล 1 ครั้ง 55810 จำนวนเงิน 60 บาท
ขอสอบถามว่าเบิกได้จำนวนเท่าไร?