เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

ชื่นฤทัย

08 ม.ค. 2565

23:08 น.

หลังฉีด Az ผมร่วงเกือบหมดหัวแล้วค่ะ

ฉีดAzเข็ม1วท.10/08/2021
หลังจากนั้น วท.04/10/2021 เกิดอาการแก้ หน้าบวม ตาบวม ผื่นขึ้นเต็มตัว
แพทย์แจ้งน่าจะแพ้ยาหรืออาหาร แต่ไม่ได้เจาะเลือดตรวจอาการแพ้ ว่าเกิดจากแพ้อะไร
ฉีดAzเข็ม2 วท.2/11/2021
หลังจากฉีด วันที่ 27/12/2021 ผมเริ่มร่วงหนักมาก สระผมคือเต็มพื้นห้องน้ำ มือสางติดมือออกมาเป็นกำๆ จนถึงปัจจุบันยังไม่หยุดร่วง
ตอนนี้ผมแทบไม่เหลือแล้วค่ะ

แบบนี้เราจะทำไงได้บ้างค่ะ พอจะมีทางช่วยเหลือเรามั้ยค่ะ

Admin

10 ม.ค. 2565

13:10

ตอบกลับ
ประชาชนคนไทยที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสถานที่หรือสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนดแล้วมีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือมีอาการข้างเคียง ต้องเข้ารักษาพยาบาลกับรพ.รัฐหรือเอกชน สามารถใช้สิทธิได้ ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์วินิจฉัยว่าอาการแพ้วัคซีนหรือไม่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรณีแพ้วัคซีน ยังสามารถขอยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าสาเหตุเกิดจากวัคซีนหรือไม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ป่วย ครอบคลุมทุกสิทธิ ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ สิทธิอื่นๆ โดยระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ยื่นภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

สถานที่ยื่นคำร้อง
กรณี พื้นที่ต่างจังหวัด : สามารถยื่นเอกสารได้ที่
1.หน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ไปฉีดวัคซีน Covid-19 แนะนำยื่นกับหน่วยบริการที่อยู่ในระบบสปสช. ที่ไปฉีดเท่านั้น
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ในจังหวัดที่เกิดเหตุ
3.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
4.ส่งจดหมายมาที่สปสช.เขต ที่รับผิดชอบจังหวัดที่เกิดเหตุ
หลังจากส่งเอกสารแล้ว สามารถ ติดตามเรื่องได้ที่สปสช.เขต ที่รับผิดชอบจังหวัดที่เกิดเหตุ (ที่เคยยื่นครั้งแรก)

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้อง
- แบบฟอร์มคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือ (ไม่ใช่แบบฟอร์มมาตรา41) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th-->แบนเนอร์สปสช.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หรือเข็มที่ 2
- ประวัติการรักษาอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน/ใบความเห็นแพทย์ผู้ตรวจรักษา/เอกสารอื่นๆประกอบ (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
- สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ที่ระบุชื่อ-สกุลและเลขสมุดบัญชี 10 หลัก

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิด โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)