เว็บบอร์ด

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41)

ศักดิ์ชัย

05 ม.ค. 2565

14:49 น.

แพ้วัคซีนโควิ19

ผลกระทบฉีดวัคซีนไฝ่เข็ม2เมื่วันที่4ตค 64เข้ารักษา
ตัวที่ร.พพระนารายณ์มหาราชเมื่อวันที่26ตค 64
หมอวินิจฉัยว่าเกร็ดเลือดต่ำเลือดจางเป็นคนแข็งแรงมาตลอดไม่เคยเข้าร.พมีผลกระทบเหนื่อยง่ายเดินมากขาบวมบางครั่งเดินไม่ได้ปวดขา

Admin

07 ม.ค. 2565

14:52

ตอบกลับ
ประชาชนคนไทยที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสถานที่หรือสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนดแล้วมีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือมีอาการข้างเคียง ต้องเข้ารักษาพยาบาลกับรพ.รัฐหรือเอกชน สามารถใช้สิทธิได้ ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์วินิจฉัยว่าอาการแพ้วัคซีนหรือไม่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรณีแพ้วัคซีน ยังสามารถขอยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าสาเหตุเกิดจากวัคซีนหรือไม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ป่วย ครอบคลุมทุกสิทธิ ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ สิทธิอื่นๆ โดยระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ยื่นภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

สถานที่ยื่นคำร้อง
กรณี พื้นที่ต่างจังหวัด : สามารถยื่นเอกสารได้ที่
1.หน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ไปฉีดวัคซีน Covid-19 แนะนำยื่นกับหน่วยบริการที่อยู่ในระบบสปสช. ที่ไปฉีดเท่านั้น
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ในจังหวัดที่เกิดเหตุ
3.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
4.ส่งจดหมายมาที่สปสช.เขต ที่รับผิดชอบจังหวัดที่เกิดเหตุ
หลังจากส่งเอกสารแล้ว สามารถ ติดตามเรื่องได้ที่สปสช.เขต ที่รับผิดชอบจังหวัดที่เกิดเหตุ (ที่เคยยื่นครั้งแรก)
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิด โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)