เว็บบอร์ด

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41)

ประสิทธิ์

27 ธ.ค. 2564

09:37 น.

สิทธิข้าราชการกับการขอรับการเยียวยาจาก ม.41

สอบถามสิทธิข้าราชการกับการขอรับการเยียวยาจาก ม.41 ถ้าไม่ให้สิทธิข้าราชการรับการเยียวยาจาก ม.41 แล้วต้องไปรับการเยียยาจากที่ไหนครับ กรณีได้รับผลการกระทบจากการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

Admin

07 ม.ค. 2565

14:45

ตอบกลับ
การขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย (มาตรา 41)
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ : เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการ ตามมาตรา 41 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าความเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”
หากเป็นสิทธิข้าราชการ แนะนำปรึกษา สายด่วนกรมบัญชีกลาง เบอร์ 02-2706400 ติดต่อในวันเวลาราชการ