เว็บบอร์ด

สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

สานนท์

23 พ.ย. 2564

19:02 น.

สิทธิ์การตรวจโควิด-19 สำหรับพลเมืองไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

พลเมืองไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เข้ารับการกักกันตัว ณ โรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) เป็นเวลา 10 วัน สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้งได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

Admin

02 ธ.ค. 2564

10:30

ตอบกลับ
สิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรอง Covid-19 ให้สิทธิแก่ ประชาชนคนไทยสัญชาติไทย ทุกคนทุกสิทธิ ที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ อปท. ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ สิทธิหน่วยงานรัฐ ครูเอกชน เป็นต้น (ที่เบิกกับสปสช.ได้) กรณีคนต่างด้าวมีสิทธิตรวจคัดกรอง Covid-19 ได้เช่นกัน
วิธีการใช้สิทธิการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในระบบสปสช. สามารถเข้ารับบริการ รพ.เอกชนทุกแห่งทั้งในระบบและนอกระบบบัตรทอง

เกณฑ์การตรวจคัดกรอง Covid-19 มี 3 ข้อ คือ
1.กลุ่มเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (เกณฑ์ PUI)
2.ตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ เช่น ก่อนผ่าตัด ก่อนการคลอด ก่อนการทำฟัน เป็นต้น (อยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์)
3.แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจำเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์ กรณีดำเนินการในหน่วยบริการและสถานบริการอื่น

การตรวจคัดกรอง Covid-19 หากเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อ แล้วผลตรวจครั้งแรกไม่แน่ชัด แพทย์สามารถตรวจซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง การตรวจซ้ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หากตรวจเกิน 3 ครั้ง สามารถใช้สิทธิได้ หากไปรับบริการแล้วติดขัดปัญหาเรื่องการใช้สิทธิสามารถ โทรสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิดโทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)