เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจักรพรรดิ

18 พ.ย. 2564

15:07 น.

สอบถามสิทธิการรักษา

กรณีรักษาโรคเร็งด้วยยามุ่งเป้า รพ.แจ้งว่าต้องสำรองจ่ายแล้วมาทำเรื่่องเบิกกับต้นสังกัด หมายความว่าอย่างไรคับ นำใบเสร็จมาเบิกจากงบประมาณต้นสังกัด หรือ ต้นสังกัดทำเรื่องเบิกจาก สปสช.
ไม่เข้าใจแนวทางครับ