เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

ฉลองรัช

15 ต.ค. 2564

15:40 น.

ได้รับเงินคืนจากโรงพยาบาล ที่เรียกเก็บเงินค่ายาเพิ่มเติมจากผู้ป่วยโควิดเรียบร้อยแล้ว

สืบเนื่องจากผมได้ร้องเรียนในหัวข้อกระทู้ “โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ายาเพิ่มเติมจากผู้ป่วยโควิด” ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้คืนเงินจำนวน

ดังกล่าวให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมขอขอบคุณทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 สำหรับความช่วยเหลือและก็มิได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนของผมและเร่งดำเนินการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผมเป็น

ที่เรียบร้อยแล้วครับ


ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับกับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ที่ผมอาจจะทำให้ชื่อเสียงของทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 เสียหาย และผมเองก็มิได้มีเจตนาที่จะทำให้ชื่อเสียงของทางโรงพยาบาลเสีย

หายแต่อย่างใด


ผมขอขอบคุณทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อีกครั้ง ที่ช่วยเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ และหากมีสิ่งใดที่ผมได้ทำผิดพลาดพลั้งไป ที่อาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดไป และทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลบาง

ปะกอก 9 เสียหาย ผมก็ต้องขออภัยกับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ


ขอบพระคุณมากครับ


ฉลองรัช จงรักษ์