เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศิริรัตน์

08 ต.ค. 2564

09:54 น.

สอบถามสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

สอบถามเกี่ยวกับกรณีบิดามารดาใช้สิทธิค่ารักษาของบุตรพนักงานองกรค์ของรัฐแห่งหนึ่ง แต่เนื่องจากวงเงินสิทธิเกินค่ารักษาพยาบาลที่องกรค์ กำหนดไว้ สามารถขอยกเลิกสิทธิของบิดามารดาเพื่อมาใช้สิทธิบัตรทองได้มั๊ยคะ

Admin

08 ต.ค. 2564

14:58

ตอบกลับ
กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลอื่น หากมีวงเงินการรักษาพยาบาลจำกัดหรือจำกัดต่อปี ไม่สามารถใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพได้ จนกว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการด้านการรักษาอื่นใดที่รัฐจัดให้ หมดสิทธิดังกล่าวแล้ว ผู้อาศัยสิทธิถึงจะมาทำสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ หรือจนกว่าจะได้มีการตกลงกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลนั้น กับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่ตกลงกับสปสช.
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ คนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิสวัสดิการการรักษาของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สวัสดิการรักษา อย่างอื่นที่รัฐจัดให้ค่ะ

Admin

11 ต.ค. 2564

09:58

ตอบกลับ
เบื้องต้น ต้องตรวจสอบเป็นรายกรณีไปนะค่ะ
ปกติแล้วกรณีเกินวงเกินหากเป็นสิทธิ ข้าราชการกทม ใช้สิทธิครบแล้วสามารถขอใช้สิทธิอปท. ได้ แต่ในกรร๊ของสิทธิบัตรทอง รบกวนแจ้งรหัสบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบเป็นรายกรณีไปหรือประสานงานได้ที่ 1330 ค่ะ