เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 67A00463 เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นส่วนกลางและเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 28 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด