สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด