ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B31/2567 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง