ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสื่อ Influencer ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถ
เสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัว ได้ที่จดหมายลงทะเบียน หรือ E-mail : prapaphan.p@nhso.go.th
หรือ โทรสาร 02-1439731 ตามวัน เวลา ที่สานักงานกาหนด
ขอบคุณค่ะ

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 06 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด