ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการเพจ กปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 01 ธันวาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด