ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถ  เสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัวได้ที่จดหมายลงทะเบียน หรือ E-Mail : Lakkana.p@nhso.go.th  หรือ โทร 090-1975056 โทรสาร 02-1437930-1 ตามวัน เวลา ที่สำนักงานกำหนด

          ขอบคุณค่ะ

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 01 ธันวาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด