ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ร่างฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  4  ธันวาคม 2566

 

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 29 พฤศจิกายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด