เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 67A00446 เช่าบริการเชื่อมโยงเครือข่าย MPLS ระบบงาน Callcenter จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปยังศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ 80 Mbps.

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด