เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 67A00441 ซื้อบริการซอฟต์แวร์และต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์แบบดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขนาดใหญ่ (Tableau Unlimited and R Studio)

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด