ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 กันยายน 2566 

เบอร์ติดต่อ 089 - 9696508  หรือ e-mail  :  nongluk.s@nhso.go.th

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด