ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Loss Prevention : DLP) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 26 พฤษภาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด