เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 66A00802 เรื่องจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสสปช. Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 26 พฤษภาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง