ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ 37/2566 จ้างวิเคราะห์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด