ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบขี้นทะเบียนแบบ One Stop Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัว ได้ที่จดหมายลงทะเบียน

หรือ E-mail : prapaphan.p@nhso.go.th  ในระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง