ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 19 พฤษภาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด