สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 10 มีนาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด