ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ร่างฯ  ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มกราคม 2566

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 24 มกราคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด