ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 24 มกราคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง