ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B24/2566 เรื่องจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 16 มกราคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง