ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 29 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด