สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 20 กรกฎาคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด