ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่B64/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประมวลวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรอบด้านระยะที่ ๑(Comprehensive Assessment of Emergency Medical Systems Phase I) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 01 มิถุนายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง