ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่B62/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 12 พฤษภาคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง