ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศ จ้างโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 13 มกราคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด