ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประมวลผล จำนวน 204 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 25 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด