ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขั้นต้นของรายการต้องสงสัยการเบิกจ่ายเงินชดเชยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Pre-audit automation system) ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเสนอแนะได้โดยเปิดเผย  

ได้ที่ E-mail  :  nongluk.s@nhso.go.th  หรือ โทรสาร 02 - 1439730  

ในระหว่างวันที่  23 - 26  พฤศจิกายน 2564

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 23 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด