ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัว ได้ที่จดหมายลงทะเบียน หรือ           E-mail : pattraporn.k@nhso.go.th หรือ โทรสาร 02 – 1439730-1 ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง