ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศร่าง การพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด