ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ 6 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 15 ตุลาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด