ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๓ คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 ตุลาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง