ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft Office ๓๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด