เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 64A00679 เรื่องจ้างปรับปรุงโครงสร้าง GFMIS ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2564

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 01 มิถุนายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด