เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 64A00678 เรื่องเช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Large Meeting

-

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด