เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 64A00675 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 30 เครื่อง

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด