เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 64A00670 เช่าระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทฯ

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 27 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด