ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 102 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 27 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด