สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สัญญาเลขที่ 64A00673 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มคู่สายสำหรับเจ้าหน้าที่รับสายภายนอกสำนักงานฯ

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 27 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด